Voor alle bestellingen en aankopen die u bij Rienmeijer VOF doet, gelden de onderstaande aankoopvoorwaarden:

Heeft u gekozen voor een bezorging, dan kan uw bestelling om logistieke redenen 1 tot 2 dagen eerder bezorgd worden op het door u opgegeven afleveradres. Ook kunnen wij geen specifieke levertijd aangeven. Wij vragen uw begrip hiervoor.

U kunt producten, mits niet beschadigd, binnen 14 dagen retourneren tegen een verwerkingstoeslag van 25%.

Speciaal voor u bestelde artikelen worden niet retour genomen. Let op: orders kunnen tot 72 uur voor levering niet meer worden gewijzigd.

De bestelde materialen dienen gecontroleerd te worden bij aflevering. Na verwerking van de materialen zijn geen reclamaties mogelijk. Herbestratingskosten worden om deze reden dan ook niet vergoed.

Alle materialen worden naast de auto gelost, op een voor de auto bereikbare plaats, uitsluitend via een verharde weg. De losplaats wordt door de chauffeur bepaald. Uiteraard zal Rienmeijer ten altijd zo dicht mogelijk bij de gewenste plek proberen te lossen.

Geleverde materialen worden door ons niet retour gehaald. Uiteraard kunnen wij geleverde materialen wel retour halen, maar dan zullen wij op basis van nacalculatie kosten in rekening brengen.

Een aantal artikelen worden geleverd op statiegeld pallets. Hier wordt een vaste borgsom voor berekend van € 15,00 per pallet. Bij inlevering van de pallets krijgt u de borgsom geretourneerd. Beschadigde pallets worden niet retour genomen. Aankoop-bon altijd meenemen!

Op materialen die worden geleverd in Big Bags (kuubzakken) wordt geen statiegeld berekend. U kunt ze dus gewoon weggooien, zelf hergebruiken of retourneren aan ons.

Een aantal betonartikelen, met name grijs beton of producten met een kleurstof, kunnen gevoelig zijn voor witte kalkuitslag. Hierop worden geen klachten geaccepteerd, want alle witte uitslag verdwijnt op den duur vanzelf. Door het koolstofdioxide in de lucht verandert het calciumcarbonaat langzaam in een stof die oplosbaar is in water. Het probleem lost zichzelf dus op!

Alle maten van de producten die op onze website staan vermeld zijn circa. De mogelijkheid bestaat dus dat de maten enigszins afwijken. Eventuele klachten hierop worden niet geaccepteerd. Bent u strikt gebonden een bepaalde afmetingen, meet dan voor aankoop het product op.

Wij verkopen verschillende soorten hardhout. Wij leveren uitsluitend houtsoorten die voorradig zijn, het kan dus zijn dat verschillende partijen hardhout niet van dezelfde soort zijn.

Bestellingen op afroep zijn nog geen bindende bestelling totdat u de bestelling met een datum bevestigd!

Veel van onze producten worden uit voorraad geleverd. Om deze reden kunnen wij helaas geen producten voor u reserveren. Bestel dus tijdig!

Wij zijn bereid om voor u vrijblijvend een offerte op te stellen. Echter kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de bestelde hoeveelheden, omdat wij een offerte baseren op basis van de door u verstrekte gegevens.

Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Aan eventuele onjuiste vermeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Helemaal niets van deze website mag worden gebruikt zonder toestemming van Rienmeijer.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Rienmeier VOF

St Vitusholt 207

9674AL Winschoten

Inschrijfnummer K.v.K. 02315129

-¬------------------------------------------------------------

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, en dienstverlening van Rienmeijer Sierbestrating geves¬tigd te Winschoten, hierna te noemen “de gebruiker”.

De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen¬gekomen.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk¬heid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, monsters, modellen, maat- en gewichtsopgaven e.d., alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Mocht tussen voormelde tijdstippen een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be¬drijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na tot¬standkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die weder¬partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 4: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over¬eenge¬ko¬men. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Wanneer de levering door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpar¬tij in rekening te brengen.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker benodigde zaken niet tijdig aan de gebruiker geleverd worden, buiten de schuld van de gebruiker, en hierdoor vertraging ontstaat in de uitvoering van de overeenkomst, is de gebruiker niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

ARTIKEL 6: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta¬teert, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti¬ging ervan aan de gebruiker.

Overige reclames dienen binnen 8 dagen na ont¬vangst van de zaken door de wederpartij aan de gebruiker te worden gemeld.

Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder¬partij niet op.

De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.

Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver¬werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

In geval van terechte reclames zal de schade worden afge¬wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 7.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een be¬drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.

Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de ge¬bruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwali¬teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be-drijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

Geen garantie geldt ten aanzien van verkleuring van hout en ten aanzien van ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.

Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebrui¬ker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe¬dingen van schade indien en voorzover:

voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de gebruiker heeft verstrekt en de gebruiker de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;

voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;

ARTIKEL 8: BETALING

Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

B. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsren¬te verschul¬digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan¬den aangemerkt;

C. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver¬schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd¬som en de vertragings¬rente;

D. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke¬stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver¬plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich¬tingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open¬staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar¬tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin¬gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver¬richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoor¬behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon¬den, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif¬telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 10: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel¬schuld erkent.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach¬tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou¬den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere¬kenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden/toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou¬den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver¬plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar¬tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 12: ANNULERING/ONTBINDING

A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een

natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoe¬ding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of ver¬werkt, tegen betaling van de kostprijs.

De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.

Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas¬sing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg¬de Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be¬voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette¬lijk bevoegde rechter.